ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Revive  

gevestigd en kantoorhoudende te 3116CD Schiedam, Warande 83

hierna te noemen: Revive

 

Bij afzegging van de training binnen 48 uur voor aanvang wordt 10% in rekening gebracht,

Bij afzegging van de training binnen 24 uur voor aanvang wordt 25% in rekening gebracht  

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: de wederpartij van Revive

   

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Revive en een opdrachtgever waarop Revive deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Revive, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

   

Artikel 3. Offertes

 1. De door Revive gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven.Revive is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Revive zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Revive het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Revive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Revive worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Revive zijn verstrekt, heeft Revive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Revive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Revive is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Revive de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

   

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Revive derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Revive zal de opdrachtgever hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Revive de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium of een vaste aanneemsom is overeengekomen zal Revive daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium of deze aanneemsom tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3 zal Revive geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

   

 

Artikel 7. Geheimhouding

 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Revive zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Revive worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 3. Revive behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Opzegging

 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Revive op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 - na het sluiten van de overeenkomst aan Revive ter kennis gekomen omstandigheden geven Revive goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 - indien Revive de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 2. In de genoemde gevallen is Revive bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Revive schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Revive.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Revive de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Revive slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium of vaste aanneemsom wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium of vaste aanneemsom is of wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of een vaste aanneemsom overeenkomen. Het vaste honorarium of de vaste aanneemsom is exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Revivewebsite van Revive en worden als bijlage bij iedere offerte gevoegd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt door Revive een exemplaar per post of per e-mail verstuurd.

 

                   

 

 

                                                                                                        Terug

Terug